Statut

Citiți mai jos statutul Asociației Profesionale a Urbaniștilor din România sau descărcați-l în format pdf.

 

STATUTUL ASOCIAŢIEI PROFESIONALE A URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA

Capitolul I – Definirea şi obiectivele asociaţiei

Art. 1 (1) Asociaţia Profesională a Urbaniştilor din România (APUR) este o organizaţie profesională non-guvernamentală, apolitică şi non-profit.
(2) Asociația grupează urbaniști și specialiști de altă formație care activează în domeniul interdisciplinar al urbanismului şi al amenajării teritoriului.
(3) APUR este o organizaţie cu personalitate juridică, constituită pentru durată nelimitată, cu sediul în municipiul Bucureşti, Sector 1, strada Academiei nr.18-20.

Art. 2 APUR are următoarele obiective:
(a) promovarea statutului de specialist în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului
(b) definirea rolului şi afirmarea domeniului urbanismului şi amenajării teritoriului în existenţa şi evoluția societății, promovarea interdisciplinarităţii ca principiu al teoriei şi practicii în domeniu;
(c) realizarea stării de echilibru între interesele publice şi cele private în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, în contextul dezvoltării durabile și al asigurării coeziunii sociale și teritoriale;
(d) creşterea competenţei profesionale a membrilor săi, a tuturor specialiştilor în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului; susţinerea şi implicarea în procesul de formare a profesioniştilor în domeniu;
(e) apărarea şi, după caz, exercitarea dreptului de autor în activitatea de cercetare şi proiectare în urbanism şi amenajarea teritoriului;
(f) asumarea unui rol activ în cadrul societăţii civile;
(g) reprezentarea internaţională a specialiştilor în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului.

Art. 3 Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, APUR foloseşte următoarele mijloace generale:
(a) cooperarea cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu instituții publice precum şi cu organizaţii de orice fel, implicate în activitatea de urbanism şi amenajarea teritoriului;
(b) cooperarea cu asociaţii profesionale similare, pe plan intern şi internaţional;
(c) informarea cât mai largă privind specificul activităţii şi preocupările profesioniştilor din acest domeniu;
(d) organizarea de manifestări ştiinţifice şi profesionale pe plan naţional şi internațional;
e) elaborarea de studii și rapoarte periodice privitoare la domeniul și activitatea de urbanism și amenajarea teritoriului;
f) colaborarea cu Registrul Urbaniștilor din România la elaborarea Statutul profesiunii de urbanist;
g) participarea prin reprezentanți în structurile de conducere și în comisiile de specialitate ale Registrului Urbaniștilor din România.

Art. 4 APUR urmăreşte realizarea obiectivelor sale şi prin următoarele acţiuni specifice:
(a) implicarea în procesul de elaborare a legislaţiei în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, inclusiv prin propunerea de acte normative sau completarea / modificarea unor acte normative existente;
(b) implicarea în stabilirea cadrului legal şi instituţional de practicare a activității de urbanist şi colaborarea în acest sens cu administraţia publică centrală şi locală;
(c) cooperarea şi colaborarea permanentă cu alte organizaţii asociative ale profesioniştilor în domeniul arhitecturii, urbanismului şi amenajării teritoriului, geografiei, ingineriei civile, sociologiei, ecologiei, economiei;
(d) editarea de publicații științifice și / sau profesionale, în mod independent sau în cooperare cu Registrul Urbaniștilor din România sau alte asociații profesionale;
(e) organizarea sau implicarea în desfăşurarea concursurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului;
(f) organizarea unor programe de formare profesională în domeniu, pentru membrii săi;
(g) organizarea şi implicarea în desfăşurarea programelor de formare profesională în domeniu, în parteneriat cu instituțiile de învățământ superior, Registrul Urbaniștilor din România sau cu alte organizaţii interesate;
(h) informarea şi acordarea de sprijin profesional membrilor APUR;
(i) acordarea de consultanţă de specialitate administrației publice centrale și locale, comunităţilor locale, precum şi organizaţiilor non-guvernamentale, la solicitarea acestora;
(j) organizarea unei Bienale Naționale de Urbanism și a unui eveniment anual de Ziua mondială a urbanismului;
(k) organizarea şi desfăşurarea unor campanii publice sau a activităţilor de lobby în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului;
(l) desfăşurarea unor activităţi de cercetare – proiectare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului cu excepţia elaborării documentațiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum și în alte domenii conexe.

 

Capitolul II – Organizarea şi funcţionarea APUR

Art. 5 Pot fi membri ai APUR, potrivit prevederilor art. 1, specialiștii în urbanism și amenajarea teritoriului care desfășoară sau au desfăşurat una din următoarele activităţi:
(a) cercetare fundamentală şi cercetare aplicativă;
(b) participare la elaborarea de strategii şi politici în dezvoltarea urbană şi teritorială;
(c) elaborarea de proiecte de legi sau alte acte normative (norme, proceduri, metodologii ş.a) în domeniu;
(d) elaborarea şi avizarea documentaţiilor tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului (planuri de amenajare a teritoriului, planuri de urbanism, regulamente de urbanism);
(e) proiectarea, construirea şi gestiunea băncilor de date urbane;
(f) management urban și dezvoltare locală;
(g) elaborarea de studii de fundamentare pentru activitățile descrise mai sus inclusiv planuri de mobilitate, studii de peisaj, studii istorice ș.a/;;
(h) conceperea şi aplicarea programelor de amenajare a teritoriului şi a operaţiunilor de dezvoltare urbană;
(i) formarea şi pregătirea profesională în învăţământul de specialitate, precum şi în alte forme de pregătire profesională sau de specializare în domeniu;
(j) practica juridică în domeniu;
(k) monitorizarea aplicării strategiilor, politicilor, programelor de urbanism şi de amenajarea teritoriului sau a altor activităţi dintre cele menţionate mai sus;
(l) funcționar public în cadrul administrației publice centrale și locale.

Art. 6 Dobândirea şi încetarea calităţii de membru al APUR se face în conformitate cu prevederile regulamentului elaborat în acest scop.
(2) Membrii asociației care nu îndeplinesc condiția de vechime minimă în profesie se pot înscrie ca membri stagiari.
(3) Membrii asociației care au un aport deosebit în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului pot dobândi calitatea de membru de onoare conferită de Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director.

Art. 7 APUR poate avea între membrii săi şi persoane cu cetăţenie străină, cu respectarea prevederilor art. 1 si 5 din statut şi a procedurii de primire în organizaţie.

Art. 8 În cadrul APUR se pot constitui filiale teritoriale. O filială se poate constitui din cel puţin 5 membri.

Art. 9 Activitatea APUR se desfăşoară în cadrul secțiunilor profesionale ce pot fi coordonate de vicepreședinți sau alți membri ai Consiliului Director şi a grupurilor de lucru permanente sau ad-hoc.

Art. 10 Membrii APUR au următoarele drepturi:
(a) să participe la toate activităţile APUR;
(b) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale APUR;
(c) să folosească patrimoniul APUR, în conformitate cu statutul şi regulamentele asociaţiei;
(d) să apeleze la APUR pentru apărarea drepturilor ce decurg din exercitarea profesiei, inclusiv a dreptului de autor;
(e) să colaboreze la publicaţiile APUR;
(f) să beneficieze de toate facilităţile pe care APUR le asigură membrilor săi.

Art. 11 Membrii APUR au următoarele îndatoriri:
(a) să respecte statutul şi regulamentele APUR.
(b) să activeze în cadrul APUR şi să răspundă la solicitările asociaţiei;
(c) să promoveze obiectivele APUR;
(d) să achite cu regularitate cotizaţia anuală stabilită, în conformitate cu regulamentul privind dobândirea și pierderea calității de membru APUR.

Art. 12 Organele asociației sunt:
a) adunarea generală;
b) consiliul director;
c) comisia de cenzori

Art. 13 (1) Conducerea asociației este exercitată de Adunarea Generală, Consiliul Director, Biroul Consiliului Director, Președintele şi Vicepreședinții APUR.
(2) Mandatul organelor de conducere ale APUR este de 2 (doi) ani.

Art. 14 (1) Adunarea generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor asociației.
(2) Competența adunării generale cuprinde:
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
c) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;
d) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;
e) înființarea de filiale;
f) modificarea actului constitutiv şi a statutului;
g) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
h) aprobarea regulamentelor de funcționare ale asociației, propuse de Consiliul Director
i) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

Art. 15 (1) Adunarea generală se întrunește cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la art. 12
(2) Regulile privind organizarea şi funcționarea adunării generale se stabilesc prin statut.
(3) Adunarea Generală a poate fi convocată şi în mod excepţional, de către Consiliul Director sau la cererea unei treimi din numărul membrilor asociaţiei.
(4) Adunarea Generală este statutar constituită dacă sunt reprezentaţi cel puţin jumătate plus unu dintre membrii APUR, conform regulamentelor.
(5) În cazul în care nu se asigură condiția minimă de la punctul (4) Adunarea Generală poate fi reconvocată în termen de maxim 2 săptămâni și este statutară indiferent de numărul de membri prezenți.
(6) Adunarea Generală adoptă hotărâri cu majoritate simplă de voturi

Art. 16 (1) Consiliul Director asigură coordonarea activității APUR între Adunările Generale.
(2) Numărul membrilor Consiliul Director este stabilit de Adunarea Generală, între 7 şi 21 membri, în raport cu numărul total de membri ai asociației. Cota de reprezentare este propusă de Consiliul Director.
(3) Consiliul Director reflectă diversitatea profesională a membrilor APUR.
(4) Filialele asociației, în raport cu numărul lor de membri, au dreptul la desemnarea directă a câte unui membru al Consiliului Director. Numărul minim de membri pe care trebuie să îi aibă o filială pentru a avea dreptul să desemneze un membru în Consiliul Director este același cu cel folosit la cota de reprezentare pentru determinarea numărului de membri ai Consiliului Director, conform alineatului precedent.
(5) Consiliul Director alege, din rândul membrilor săi, Preşedintele APUR şi, la propunerea acestuia, 3-5 vicepreşedinţi şi un Secretar General. Preşedintele, vicepreședinții şi Secretarul General al asociaţiei constituie Biroul Consiliului Director (numit în continuare Birou) cu atribuții executive, asigurând coordonarea activităţii curente a asociaţiei.
(6) Consiliul Director angajează, la propunerea Biroului, directorul executiv al APUR precum şi, după caz, personalul operaţional al asociaţiei.

Art. 17 (1) Consiliul Director se reunește trimestrial, sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui, a Biroului său la inițiativa unei treimi dintre membrii săi.
(2) Consiliul Director poate adopta hotărâri în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu dintre membrii săi.
(3) Hotărârile Consiliului Director se adoptă cu majoritate simplă de voturi. Votul președintelui este decisiv.

Art. 18 (1) Biroul se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui sau a cel puțin jumătate plus unu dintre membrii săi.
(2) În exercitarea atribuțiilor sale executive, Biroul adoptă decizii cu majoritate simplă de voturi. Votul președintelui este decisiv.

Art. 19 (1) Preşedintele APUR este ales de către Consiliul director, din rândul membrilor săi.
(2) Preşedintele reprezintă APUR la nivel național și internațional şi conduce lucrările Consiliului Director şi ale Biroului.
(3) Preşedintele APUR prezintă Adunării Generale a asociației, raportul privind activitatea acesteia.
(4) Preşedintele poate delega vicepreşedinţilor o parte din atribuţiile sale.

Art. 20 Vicepreşedinţii APUR înlocuiesc pe preşedinte în exercitarea atribuţiilor sale şi pot coordona secțiuni profesionale și / sau grupuri de lucru stabilite de Consiliul Director, în conformitate cu prevederile regulamentelor asociaţiei.

Art. 21 Secretarul General al APUR răspunde de actele asociaţiei, precum şi de organizarea şi buna desfășurare a Adunării Generale şi a reuniunilor Consiliul Director şi ale Biroului.

Art. 22 (1) Directorul executiv şi personalul operaţional al APUR sunt angajaţi pe perioada determinată în condițiile legii.
(2) Directorul executiv şi personalul operaţional pot fi membri ai asociaţiei dar nu pot fi, pe perioada contractului de angajare, membri în Consiliul director sau în Comisia de cenzori.
(3) Directorul executiv participă la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot.

Art. 23 (1) Comisia de cenzori a APUR este formată din trei persoane.
(2) Preşedintele comisiei este desemnat de către Consiliul Director, dintre membrii acesteia.
(3) Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii.
(4) Membrii Comisiei de cenzori nu pot face parte în același timp din Consiliul Director.
(5) Comisia de cenzori verifică modul de constituire şi utilizare a patrimoniului şi a resurselor financiare ale APUR. Comisia de cenzori are drept de verificare și control, din acest punct de vedere şi în ceea ce privește activitatea directorului executiv şi a personalului operațional.

Art. 24 (1) La propunerea Consiliului Director, Adunarea Generală poate aproba desemnarea unui Președinte de Onoare;
(2) Președintele de Onoare participă de drept la ședințele Consiliului Director și ale Biroului.

Art. 25 Regulamentele de organizare şi funcţionare a APUR, inclusiv cele ale Consiliului Director, Biroului, Comisiei de cenzori sunt aprobate de Consiliul Director şi sunt validate de Adunarea Generală.

Art. 26 Alegerile organelor de conducere ale APUR se fac prin vot secret, cu majoritate simplă; atunci când este necesar se organizează tururi de scrutin suplimentare.

Capitolul III Patrimoniul şi resursele APUR

Art. 27 APUR este deţinătoarea patrimoniului; Consiliul Director răspunde de gestionarea acestuia. El poate delega directorului executiv această responsabilitate, conform prevederilor legale şi regulamentelor asociaţiei.

Art. 28 (1) Veniturile asociației provin din:
a) cotizaţiile membrilor;
b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;
c) dividendele societăților comerciale înființate de asociație;
d) venituri realizate din activități economice directe;
e) donații, sponsorizări sau legate;
f) resurse obţinute de la bugetul de stat şi /sau de la bugetele locale;
g) alte venituri prevăzute de lege.
(2) Pentru realizare obiectivelor asociației, APUR poate înființa societăți comerciale în condițiile legii.

Art. 29 (1) Adunarea Generală a Asociaților stabileşte taxa de înscriere şi cotizaţia la propunerea Consiliului Director.
(2) Consiliul Director poate decide indexarea taxei şi a cotizaţiei.

Art. 30 Membrii APUR primesc documente care atestă calitatea de membru și achitarea taxelor şi a cotizaţiilor precum şi implicarea lor în activităţile asociaţiei.

Capitolul IV – Prevederi finale

Art. 31 Prezentul statut a fost aprobat în cadrul Adunării Generale a APUR din data de 20 martie 2015 şi reprezintă forma modificată a statutului aprobat la 18 iulie 1997.