Punct de vedere APUR – modificarea și completarea Regulamentului de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară

Punct de vedere APUR – modificarea și completarea Regulamentului de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară

Referitor la: Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 600/2023

Asociația Profesională a Urbaniștilor din România apreciază demersul ANCPI de modificare și completare a Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară. Considerăm că acest demers reprezintă o oportunitate de a cuprinde în Regulament prevederi existente în Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, respectiv:

1. Notarea în cartea funciară a reglementărilor urbanistice ale unui imobil:

Art. 29 (21) În scopul asigurării opozabilității față de terți a regulilor de urbanism, după aprobarea prin hotărârea consiliului local a PUG și PUZ, primăriile sunt obligate să transmită hotărârea însoțită de documentație, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice

Art. 47 (2) După aprobarea prin hotărârea consiliului local a PUG și PUZ, primăriile sunt obligate să transmită hotărârea însoțită de documentația de aprobare a PUG și PUZ către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Astfel, pe lângă statutul terenului (intravilan sau extravilan) și categoria de folosință a acestuia, notarea în cartea funciară a reglementării urbanistice la care este supus imobilul (subzonă funcțională sau unitate teritorială de referință conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG sau PUZ) ar facilita o mai bună corespondență între informațiile din extrasele de carte funciară ale imobilelor și regimul tehnic și economic al acestora menționat în certificatele de urbanism emise de către autoritățile publice locale.

2. Notarea în cartea funciară a istoricului dezmembrărilor unei parcele

Art. 29 (2) Certificatul de urbanism trebuie emis pentru adjudecarea prin licitație a lucrărilor de proiectare și de execuție a lucrărilor publice, precum și pentru întocmirea documentațiilor cadastrale de dezmembrare a terenurilor situate în intravilanul localităților, în cel puțin 3 parcele, atunci când operațiunile respective au ca obiect realizarea de lucrări de construcții și de infrastructură. În cazul vânzării sau cumpărării de imobile, oricare dintre părțile actului juridic are posibilitatea, conform dispozițiilor alin. (3), de a solicita emiterea certificatului de urbanism.

Art. 47 (3) Elaborarea Planului urbanistic zonal este obligatorie în cazul:

(…) e) parcelărilor, pentru divizarea în mai mult de 3 parcele;

De asemenea, în Anexa 2 a Legii nr. 350/2001, la definirea indicatorilor urbanistici, se menționează următoarele:

Excepții de calcul al indicatorilor urbanistici POT și CUT:

– dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, indicatorii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale noii construcții.

În lipsa unui istoric al dezmembrărilor unei parcele, este foarte dificil pentru autoritatea publică locală să evalueze:

  • Situațiile în care au fost realizate, de facto, parcelări prin dezmembrări succesive ale aceluiași imobil, fără respectarea Art. 29 și Art. 47 din Legea nr. 350/2001;
  • Situațiile în care edificarea unor construcții noi pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit duce la depășirea indicatorilor urbanistici maximi admiși în zona respectivă.

Notarea în cartea funciară a istoricului dezmembrărilor unei parcele ar facilita astfel activitatea autorităților publice locale de gestionare a teritoriului, atât prin impunerea elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale pentru asigurarea unor parcelări corecte din punct de vedere urbanistic, cât și prin monitorizarea respectării indicatorilor urbanistici maximi admiși conform Regulamentelor Locale de Urbanism.

Cu considerație,

Consiliul Director al Asociației Profesionale a Urbaniștilor din România

urb. Sabina Dimitriu, urb. Matei Cocheci, urb. Ana Opriș, geogr. Mirela Paraschiv,

urb. Iulian Canov, arh. Dragoș Buhociu, peis. Diana Culescu, urb. Miruna Drăghia,

urb. Serin Geambazu, arh. Mihaela Hărmănescu, urb. Cristina Pavelescu