Punct de vedere al APUR privind proiectul de act normativ OUG pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001

Punct de vedere al APUR privind proiectul de act normativ OUG pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001

Asociația Profesională a Urbaniștilor din România a transmis Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) observațiile profesiei cu privire la proiectul de act normativ: Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. Vă comunicăm mai jos conținutul petiției înregistrate la data de 08.04.2021.


Asociația Profesională a Urbaniștilor din România APUR își manifestă îngrijorarea referitor la Nota de fundamentare și proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul publicate în data de 31.03.2021 pe pagina de web a MLPDA, în dezbatere publică, care vizează modificări în numele anunțatei „consolidări” a capacității autorităţilor adminsitraţiei publice de a-și exercita rolul privind planificarea şi controlul dezvoltării armonioase şi durabile a teritoriului prin crearea premiselor necesare pentru funcționarea structurilor de specialitate din domeniul urbanismului și autorizării construcțiilor de la nivelul unităților administrativ-teritoriale. Printre altele se propune „extinderea ariei studiilor pentru exercitarea profesiei de arhitect șef la nivelul municipiilor (altele decât reședință de județ), oraşelor şi comunelor și către alte domenii de specializare colaterale arhitecturii/urbanismului, de natură să asigure un minim de expertiză în domeniu, în speță inginer sau subinginer în domeniul construcţiilor, sau inginer cu specialitatea inginerie economică în construcţii, absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor”.

Cursurile de formare profesională continuă, așa cum este de altfel statuat în legislația în vigoare dar și în documentele europene adoptate în materie, vin în completarea sistemului formal de educație și nu îl înlocuiesc, din aceste considerente expertiza în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului este furnizată de competențele dezvoltate de absolvenții programelor de licență și master în domeniul urbanismului și arhitecturii.

Subliniem în mod insistent faptul că pe piața muncii, există în prezent un număr semnificativ de arhitecți diplomați (peste 10.000 conform Tabloului Național al Arhitecților administrat de Ordinul Arhitecților din România), de urbaniști diplomați (cu studii de licență și master comasat), de absolvenți (arhitecți, urbaniști, ingineri) cu studii de master în urbanism și de absolvenți de urbanism cu studii de licență. Instituțiile de învățământ superior care furnizează programe de licență, de licență și master comasat și de master în domeniul urbanismului pot să confirme acest lucru, astfel că datele anunțate în nota de fundamentare a proiectului nu sunt cele în măsură să clarifice situația. 

Lipsa acestor specialiști în funcțiile publice este cauzată în primul rând de faptul că organizarea concursurilor de ocupare a posturilor în cauză este lipsită de transparență și nu asigură o evaluare adecvată a cunoștințelor de specialitate în domeniu, urmărind exclusiv reproducerea unor texte de lege care sunt caracterizate de o volatilitate accentuată. Prin urmare nu se garantează selecția celui mai potrivit specialist în funcția vizată.

Referitor la această situație, APUR își manifestă disponibilitatea de a participa la selecția arhitecților șefi. Vă stăm la dispoziție cu specialiști de înaltă ținută care activează în domeniul interdisciplinar al urbanismului şi al amenajării teritoriului și care pot asigura verificarea competențelor de specialitate în aceste comisii de evaluare.

Din altă perspectivă trebuie acceptat faptul că Arhitectul Șef are misiunea de a furniza decizii tehnice de specialitate și de a fundamenta decizii publice, prin urmare formarea sa de bază este extrem de importantă, astfel că „domeniile de specializare colaterale arhitecturii/urbanismului” invocate în textul proiectului de OUG nu sunt de natură a garanta calitatea acestor decizii.

Angajarea unor persoane fără cunoștințele tehnice necesare în funcția de Arhitect Șef (dar și în subordinea acestuia) reprezintă o problemă majoră, cu efecte economice importante, care poate genera vulnerabilitate la corupție, emiterea de autorizații de construire care nu respectă prevederile legale și care afectează securitatea juridică a investițiilor, cheltuirea ilegală a banilor publici și nu în ultimul rând întârzieri în emiterea actelor administrative prevăzute de lege.

Sunt necesare măsuri urgente pentru profesionalizarea și consolidarea structurilor de specialitate responsabile și nu acțiuni care le pot vulnerabiliza.

Structurile asociative ale administrației publice sunt (conform statutului acestora) persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentale şi apolitice, constituite în vederea promovării şi protejării intereselor comune ale autorităţilor administraţiei publice locale, pentru soluţionarea şi gestionarea nevoilor publice în numele şi pentru interesul colectivităţilor locale. Acestea nu se pot substitui autorităților publice, iar prevederile proiectului de OUG propus nu pot conduce decât la confuzie și deprofesionalizare (așa cum am menționat mai sus) prin substituirea funcției publice de Arhitect Șef de „personalul de la nivelul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară sau de la nivelul structurilor judeţene cu personalitate juridică ale structurilor asociative ori de la nivelul structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale”. Nu se garantează în acest mod nici profesionalizarea deciziei în domeniu și nici întărirea capacității administrației publice.

Subliniem faptul că potrivit art.115 alin.(4) din Constituție „Guvernul poate adopta ordonanțe de urgență numai în situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligația de a motiva urgența în cuprinsul acestora”. În textul notei de fundamentare nu se regăsește motivarea temeinică a urgenței măsurilor preconizate, situația anunțată fiind o stare de fapt a statutului arhitectului șef de peste o decadă. Mai mult, modificări asupra textului Legii nr. 350/2001 au fost propuse în mod ciclic în ultimii ani, lipsa specialiștilor fiind cunoscută și recunoscută iar propuneri pentru alterarea statutului Arhitectului Șef fiind respinse deja în procesul de legiferare. 

Propunem și susținem necesitatea unui dialog prin care să fie clarificate nevoile reale și soluțiile optime pentru rezolvarea problemelor care au stat la baza proiectului de act normativ, și vă solicităm retragerea prezentului proiect de act normativ pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul publicat pe pagina de web a MLPDA și reluarea demersului pe o fundamentare solidă.

Președinte APUR
Conf. Dr. arh. Simona Elena MUNTEANU